Aloysiusfonds
Het Aloysiusfonds is een fonds dat (vrijwillige) gelden genereert voor de basisschool St. Aloysius te Baarn. De gelden zijn bedoeld om (extra) onderwijsvoorzieningen te kunnen bekostigen, waarin de reguliere overheidsmiddelen niet voorzien. De gelden zijn en blijven, zolang niet besteed, onder beheer van de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Aan het eind van een schooljaar maakt het team aan de ouders kenbaar welke wensen er zijn voor het volgend schooljaar. U kunt dan voor dit doel vrijwillig een bijdrage storten op:
Bankrekeningnummer 3155.243.147
t.n.v. Oudervereniging St. Aloysiusschool Baarn
Onder vermelding van Aloysiusfonds.
U kunt dit gelijktijdig doen met uw ouderbijdrage.
Alvast hartelijk dank voor uw steun.


Sponsoring
De school conformeert zich aan het “convenant sponsoring” dat op school is in te zien.
Indien u of uw bedrijf de school wil sponsoren, neemt u dan contact op met de directeur. In overleg met de medezeggenschapsraad wordt dan beslist over een mogelijke samenwerking.