Burgerschap

De Vreedzame School

De Vreedzame School heeft tot doel het verbeteren van het sociale en emotionele klimaat in klas en school.

Het centrale thema van De Vreedzame School is het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. De doelstelling van het programma is echter breder: de school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn, en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat. En we bereiden onze leerlingen voor op het leven in een democratische samenleving, en stimuleren actief burgerschap.

De Vreedzame School is een integraal programma voor de basisschool. Het programma is inmiddels al op zo'n 900 basisscholen in Nederland met succes ingevoerd.
We willen dat de school een veilige en prettige omgeving is voor de kinderen. Kinderen moeten zich gewaardeerd voelen en dat kun je bereiken door ze meer verantwoordelijkheid te geven. Aan deze verantwoordelijkheid wordt door de methode Vreedzaam veel aandacht besteed. Het begint vaak al met de manier van luisteren naar elkaar.
Heb je respect voor een ander?
Laat je elkaar uitpraten?
Hoe ga je om met je eigen gevoelens en die van de ander.
Mag je samen met de meester of juf overleggen over zaken die spelen in de groep?
Kun je met elkaar klassenregels bedenken?
Hoe lossen we conflicten op?

We werken op school met leerlingmediatoren die voor kinderen het eerste aanspreekpunt zijn om te bemiddelen bij conflicten.

Bij De Vreedzame School hebben we met de kinderen de volgende gedragsregels afgesproken:
 
We werken samen en helpen elkaar;

- We hebben een win-win houding; 
- We helpen elkaar als dat nodig is;
- We communiceren positief met elkaar;
- We geven elkaar opstekers;
- We luisteren naar elkaar om elkaar goed te begrijpen;
- Iedereen is gelijkwaardig;
- We respecteren elkaar;
- We zijn zuinig op elkaars spullen;
- Iedereen voelt zich veilig in de groep;
- We zijn rustig in de school;
- We zorgen ervoor dat iedereen zich fijn voelt in de school.

Dit alles kunnen we niet zonder de ouders. We verwachten daarom van de ouders dat ze ons beleid steunen.
Indien u nog meer wilt weten over "De Vreedzame School" kunt u op de wereldbol hierboven klikken.

Beleidsplan Burgerschap St Aloysius juni 2023.pdf