Diversen

Het plaatsen van foto's van kinderen
We gaan zorgvuldig om met het plaatsen van foto's van kinderen op de website, Picasa en de nieuwsbrieven. Daarom kunnen ouders via Parro toestemming geven of juist weigeren foto's van hun kind of kinderen intern of extern in een van de genoemde media te plaatsen. Er kan altijd tussentijds een wijziging worden doorgeven.
Kinderen kunnen zelf ook bezwaar maken tegen een foto als ze plaatsing daarvan vervelend vinden.

Mobieltjes
Het is niet toegestaan op of rond de school (bijvoorbeeld met mobieltjes) foto's of filmpjes te maken.

Aloysiusfonds
Het Aloysiusfonds is een fonds dat (vrijwillige) gelden genereert voor de basisschool St. Aloysius te Baarn. De gelden zijn bedoeld om (extra) onderwijsvoorzieningen te kunnen bekostigen, waarin de reguliere overheidsmiddelen niet voorzien. De gelden zijn en blijven, zolang niet besteed, onder beheer van de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Aan het eind van een schooljaar maakt het team aan de ouders kenbaar welke wensen er zijn voor het volgend schooljaar. U kunt dan voor dit doel vrijwillig een bijdrage storten op:
Bankrekeningnummer 3155.243.147
t.n.v. Oudervereniging St. Aloysiusschool Baarn
Onder vermelding van Aloysiusfonds.
U kunt dit gelijktijdig doen met uw ouderbijdrage.
Alvast hartelijk dank voor uw steun.

Sponsoring
De school conformeert zich aan het 'convenant sponsoring' dat op school is in te zien.
Indien u of uw bedrijf de school wil sponsoren, neemt u dan contact op met de directeur. In overleg met de medezeggenschapsraad wordt dan beslist over een mogelijke samenwerking.


Subsidies ondersteuning

Meedoen met sport of cultuur, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Utrecht | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl)